Hỗ trợ khách hàng! sales@green-drivesolution.com 0933-492-787

Igus xiros® B180: BB-6004-B180

Part No.

Rings Cage Balls Inner Ø

d1

JS10

Outer Ø

d2

h9

Width

b1

[mm]

[mm]

[mm]

 BB-623-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 3 10 4
 BB-624-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 4 13 5
 BB-625-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 5 16 5
 BB-626-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 6 19 6
 BB-629-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 9 26 8
 BB-688-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 8 16 5
 BB-608-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 8 22 7
 BB-6000-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 10 26 8
 BB-6200-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 10 30 9
 BB-6001-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 12 28 8
 BB-6201-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 12 32 10
 BB-6002-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 15 32 9
 BB-6202-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 15 35 11
 BB-6003-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 17 35 10
 BB-6203-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 17 40 12
 BB-6004-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 20 42 12
 BB-6204-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 20 47 14
 BB-6005-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 25 47 12
 BB-6205-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 25 52 15
 BB-6006-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 30 55 13
 BB-6007-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 35 62 14
 BB-6008-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 40 68 15
 BB-6009-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 45 75 16
 BB-6010-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 50 80 16
 BB-6011-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 55 90 18
 BB-6012-B180-10-ES B180 PA Stainless steel 60 95 18
 BB-623-B180-10-GL B180 PA Glass 3 10 4
 BB-624-B180-10-GL B180 PA Glass 4 13 5
 BB-625-B180-10-GL B180 PA Glass 5 16 5
 BB-626-B180-10-GL B180 PA Glass 6 19 6
 BB-688-B180-10-GL B180 PA Glass 8 16 5
 BB-608-B180-10-GL B180 PA Glass 8 22 7
 BB-6000-B180-10-GL B180 PA Glass 10 26 8
 BB-6200-B180-10-GL B180 PA Glass 10 30 9
 BB-6001-B180-10-GL B180 PA Glass 12 28 8
 BB-6201-B180-10-GL B180 PA Glass 12 32 10
 BB-6002-B180-10-GL B180 PA Glass 15 32 9
 BB-6202-B180-10-GL B180 PA Glass 15 35 11
 BB-6003-B180-10-GL B180 PA Glass 17 35 10
 BB-6203-B180-10-GL B180 PA Glass 17 40 12
 BB-6004-B180-10-GL B180 PA Glass 20 42 12
 BB-6204-B180-10-GL B180 PA Glass 20 47 14
 BB-6005-B180-10-GL B180 PA Glass 25 47 12
 BB-6205-B180-10-GL B180 PA Glass 25 52 15
 BB-6006-B180-10-GL B180 PA Glass 30 55 13
 BB-6007-B180-10-GL B180 PA Glass 35 62 14
 BB-6008-B180-10-GL B180 PA Glass 40 68 15
 BB-6009-B180-10-GL B180 PA Glass 45 75 16
 BB-6010-B180-10-GL B180 PA Glass 50 80 16
 BB-6011-B180-10-GL B180 PA Glass 55 90 18
 BB-6012-B180-10-GL B180 PA Glass 60 95 18

Sản phẩm liên quan